Welsh Phrases

Here are some useful Welsh phrases that may be useful if you are visiting Wales on holiday.
ENGLISH : WELSH : PHONETIC

Greetings & Civilites
Hello Sut mae sit mai
Good morning Bore da bo-rre dah
Good afternoon Prynhawn da pruhn-hown dah
Good evening Noswaith dda noss-waith thah
Goodnight Nos da nohs da
See you (later) Wela i chi (wedyn) wel-ah ee khee (we-din)
Goodbye Hwyl fawr hueyl vowrr
Please Os gwelwch yn dda os gwel-ookh uhn thah
Thank you (very much) Diolch (yn fawr iawn) dee-olkh (uhn vowrr yown)
You’re welcome Croeso kroy-ssoh
Excuse me Esgusodwch fi ess-gi-so-dookh-vee
Sorry Mae’n ddrwg gyda fi main thrroog guh-da vee
Yes Oes oyss No Nac oes nag oyss
How are you? Sut ydych chi? sit uh-deekh khee?
(Very) well (Da) iawn (dah) yown
What’s your name? Beth yw eich enw chi? beth yu uhch en-oo khee?
My name’s ”¦ Fy enw i yw”¦”¦. vuh an-oo ee yu”¦.
Where are you from? O ble ydych chi’n dod? oh ble uh-deekh kheen dohd?
I’m from”¦ Dw I’n dod o”¦ doo een dohd oh”¦

Language Difficulties
I don’t understand Dw I ddim yn deall doo ee thim uhn deh-ahhl
How do you say? Sut mae dweud? sit mai dwayd?
What’s this called in Welsh? Beth yw hwn yn Gymraeg? beth yw hoon uhn guhm-raig?
In the Pub I’d like a (half) pint of”¦ Ga i (hanner o) beint o”¦ gah ee (hann-err oh) beint o”¦
Bitter chwerw khwe-rroo
Cider seidr say-dirr Lager lager la-gerr
Orange juice sudd oren seeth oh-ren water dwr doorr

Days & Months
Monday Dydd Llun deeth hleen
Tuesday Dydd Mawrth deeth mowrrth
Wesnesday Dydd Mercher deeth merr-kherr
Thursday Dydd Iau deeth yigh
Friday Dydd Gwener deeth gwen-err
Saturday Dydd Sadwrn deeth sad-oorrn
Sunday Dydd Sul deeth seel

Months
January Ionawr yon-owrr
February Chwefror khwe-vrrohrr
March Mawrth mowrth
April Ebrill eh-brihl
May Mai mai
June Mehefin me-he-vin
July Gorffennaf gor-fen-ahv
August Awst owst
Septmeber Medi med-dee
October Hydref huh-drev
November Tachwedd tahkh-weth
December Rhagfyr hrag-virr

Numbers
Nought Dim dim
One Un een
Two Dau/Dwy (f) dy/duey
Three Tri/Tair (f) tree/tairr
Four Pedwar/Pedair (f) ped-wahrr/ped-airr
Five Pump pimp
Six Chwech khwekh
Seven Saith saith
Eight Wyth ueyth
Nine Naw now
Ten Deg dehg

I’m staying at Swansea Valley Holiday Cottages – it’s great!
Dwi’n aros ym Mythynnod Gwyliau Cwmtawe – mae’n wych!